Krav på BDT-Avlopp: Vad du behöver veta

BDT-avlopp, som står för bad-, disk- och tvättavlopp, är ett avloppssystem som hanterar avloppsvattnet från dessa specifika källor i hushållet. Till skillnad från svartvatten, som inkluderar avloppsvatten från toaletter, innehåller BDT-vatten mindre mängder näringsämnen och smittämnen men en större volym vatten och organiskt material.

BDT-vatten utgör en betydande del av hushållets totala avloppsvatten och kräver därför effektiv hantering och rening för att minimera miljöpåverkan och hälsorisker.

Att hantera BDT-avlopp korrekt är avgörande för att skydda både miljön och människors hälsa. Orenat BDT-vatten kan leda till problem som syrebrist i vattendrag, smittspridning och förorening av dricksvattenkällor.

Genom att följa gällande lagstiftning och riktlinjer för BDT-avlopp kan man säkerställa att avloppsvattnet renas på ett sätt som minimerar dessa risker. Lagstiftningen ställer krav på att BDT-avloppssystem ska vara utformade för att vara enkla att underhålla och tömma, samt att de ska uppfylla specifika utsläppskrav för fosfor och kväve

Vad är ett BDT-avlopp?

BDT-avlopp står för bad-, disk- och tvättavlopp och är ett samlingsnamn för allt avloppsvatten från hushållet förutom toalettvatten. Ett annat namn för BDT-vatten är gråvatten. BDT-vatten genereras från olika källor i hushållet, inklusive badrum, dusch, tvättstuga och kök. Det är viktigt att hantera BDT-vatten separat från toalettavlopp, även kallat svartvatten, eftersom de innehåller olika typer och mängder av föroreningar och näringsämnen.

Du hittar alla våra BDT-avlopp här

Definition av BDT (Bad, Disk, Tvätt)

BDT står för bad-, disk- och tvättvatten. Detta inkluderar allt avloppsvatten som kommer från badkar, duschar, handfat, diskmaskiner och tvättmaskiner. BDT-vatten innehåller vanligtvis tvålrester, matrester, tvättmedel och andra kemikalier som används i hushållet. Det är den största volymen av avloppsvatten som genereras i ett hushåll, men det innehåller färre näringsämnen och smittämnen jämfört med svartvatten.

Skillnaden mellan BDT-avlopp och svartvatten

Svartvatten, eller toalettavlopp, innehåller avloppsvatten från toaletter och är betydligt mer förorenat än BDT-vatten. Svartvatten innehåller höga halter av näringsämnen som fosfor och kväve, samt smittämnen som kan vara skadliga för både miljön och människors hälsa.

På grund av dessa skillnader kräver svartvatten mer omfattande rening än BDT-vatten. BDT-vatten, å andra sidan, kan ofta renas med enklare biologiska metoder eftersom det innehåller mindre mängder av dessa föroreningar.

bdt avlopp krav bakgrundsbild

Vanliga källor till BDT-vatten i hushållet

De vanligaste källorna till BDT-vatten i ett hushåll inkluderar:

 • Badrum: Vatten från handfat, badkar och duschar.
 • Disk: Vatten från diskbänkar och diskmaskiner.
 • Tvätt: Vatten från tvättmaskiner och tvättstugor.
 • Kök: Vatten från köksavlopp som inte är kopplat till diskmaskinen

Krav på BDT-avlopp

Översikt av lagstiftningen och de specifika kraven för BDT-avlopp

I Sverige finns det ingen specifik lag som enbart reglerar BDT-avlopp, men det finns allmänna hänsynsregler och riktlinjer som måste följas. Dessa regleras främst av Miljöbalken (MB), Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH), samt Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar (HVMFS 2016:17). Kommunerna har också egna riktlinjer och krav som kan variera beroende på lokala förhållanden och miljöskyddsnivåer.

Behandlingskrav för att undvika skador på miljön och hälsan

BDT-avlopp måste behandlas på ett sätt som inte skadar miljön eller människors hälsa. Detta innebär att avloppsvattnet måste genomgå någon form av biologisk behandling där bakterier bryter ned organiska ämnen, matrester och kemikalier i vattnet. Behandlingen ska säkerställa att föroreningar inte når grundvattnet eller närliggande vattendrag, vilket kan leda till övergödning och smittspridning.

Krav på enkelhet i underhåll och tömning av systemet

Ett BDT-avloppssystem måste vara utformat så att det är enkelt att underhålla och tömma. Regelbundet underhåll är nödvändigt för att säkerställa att systemet fungerar korrekt och för att undvika problem som överfulla avloppstankar och ineffektiva infiltrationsanläggningar. Det är viktigt att avloppstanken töms regelbundet och att infiltrationanläggningen kontrolleras för att säkerställa att avloppsvattnet sprids jämnt och inte orsakar överbelastning.

Utsläppskrav för fosfor och kväve

BDT-avloppssystem måste uppfylla specifika utsläppskrav för fosfor och kväve för att minimera miljöpåverkan. Fosfor och kväve är näringsämnen som kan bidra till övergödning av sjöar och vattendrag om de släpps ut i för stora mängder. Därför ställs det krav på att BDT-avloppssystem ska kunna reducera dessa ämnen effektivt. Enligt Havs- och vattenmyndighetens riktlinjer bör BDT-avloppssystem kunna reducera fosfor med minst 70 % och kväve med minst 50 % för att uppfylla kraven.

Betydelsen av biologisk rening och hur bakterier bryter ned organiska ämnen i BDT-vatten

Biologisk rening är en central del av behandlingen av BDT-vatten. I denna process används bakterier för att bryta ned organiska ämnen, matrester och kemikalier i avloppsvattnet. Den biologiska reningen kan ske genom olika metoder, såsom aktivt slam eller biofilm på bärarmaterial.

Genom att effektivt reducera mängden organiskt material minskas risken för att föroreningar når våra naturliga vattentillgångar. Biologisk rening är också viktig för att minska luktproblem och förhindra smittspridning

 

bdt avlopp krav

Hur fungerar ett BDT-avlopp?

Ett typiskt BDT-avloppssystem är utformat för att hantera avloppsvatten från bad, disk och tvätt (BDT), vilket också kallas gråvatten. Systemet är uppbyggt av flera komponenter som tillsammans säkerställer att avloppsvattnet behandlas och renas effektivt innan det släpps ut i miljön. De huvudsakliga komponenterna i ett BDT-avloppssystem inkluderar en avloppstank, pump, avloppsledningar och en infiltrationanläggning.

Komponenter i ett BDT-avloppssystem

 1. Avloppstank: Avloppstanken är den första stationen där avloppsvattnet samlas upp. Här sker en initial separation av fast och flytande avfall. Den fasta delen bryts ned av bakterier medan den flytande delen leds vidare för ytterligare behandling.
 2. Pump: I vissa system används en pump för att transportera det flytande avfallet från avloppstanken till nästa steg i reningsprocessen. Pumpen säkerställer att vattnet rör sig genom systemet även om det finns höjdskillnader eller långa avstånd.
 3. Avloppsledningar: Dessa rörledningar transporterar avloppsvattnet från olika källor i hushållet (badrum, kök, tvättstuga) till avloppstanken och vidare till infiltrationanläggningen. Ledningarna måste vara korrekt installerade och underhållna för att förhindra läckage och blockeringar.
 4. Infiltrationanläggning: Efter att avloppsvattnet har passerat genom avloppstanken och eventuellt pumpats vidare, leds det till en infiltrationanläggning. Här sprids vattnet ut över ett område där det infiltrerar ner i marken och genomgår ytterligare rening.

Processen för hur avloppsvattnet behandlas och renas

 1. Separation av fast och flytande avfall: När avloppsvattnet når avloppstanken, separeras de fasta partiklarna från det flytande avfallet. De fasta partiklarna bryts ned av bakterier i tanken, vilket minskar mängden fast avfall som behöver hanteras.
 2. Biologisk behandling: Den flytande delen av avloppsvattnet innehåller fortfarande organiska ämnen, matrester och kemikalier. I infiltrationanläggningen sker en biologisk behandling där bakterier bryter ned dessa föroreningar. Denna process kan ske genom aktivt slam eller biofilm på bärarmaterial.
 3. Ytterligare rening genom infiltration i marken: Efter den biologiska behandlingen leds vattnet vidare till en infiltrationanläggning där det sprids ut över marken. Här sker ytterligare rening genom att vattnet infiltrerar ner i marken. Bakterier i marken bryter ned kvarvarande föroreningar och näringsämnen binds kemiskt till markpartiklarna. Detta steg är avgörande för att säkerställa att det renade vattnet inte förorenar grundvattnet eller närliggande vattendrag.

 

Vanliga frågor & Svar om BDT-avlopp

Vad är ett BDT-avlopp?

BDT-avlopp står för bad-, disk- och tvättavlopp och hanterar avloppsvatten från dessa källor i hushållet. Det inkluderar vatten från duschar, badkar, handfat, diskmaskiner och tvättmaskiner. BDT-vatten kallas också gråvatten och innehåller mindre föroreningar än toalettvatten (svartvatten).

Varför behöver BDT-vatten renas?

Även om BDT-vatten inte är lika förorenat som svartvatten, kan det fortfarande innehålla bakterier, organiska ämnen och kemikalier som kan skada miljön och människors hälsa. Orenat BDT-vatten kan leda till problem som lukt, smittspridning och syrebrist i vattendrag.

Vilka lagar och regler gäller för BDT-avlopp?

BDT-avlopp regleras av Miljöbalken och lokala kommunala riktlinjer. En anmälan till miljökontoret krävs ofta för att installera eller ändra ett BDT-avloppssystem. Kraven kan variera beroende på lokala förhållanden och skyddsnivåer.

Vilka komponenter ingår i ett BDT-avloppssystem?

Ett typiskt BDT-avloppssystem består av en avloppstank, pump, avloppsledningar och en infiltrationanläggning. Avloppstanken separerar fast och flytande avfall, och infiltrationanläggningen renar vattnet ytterligare genom att sprida det över marken där bakterier bryter ned föroreningarna.

Hur fungerar den biologiska reningen i ett BDT-avlopp?

Biologisk rening innebär att bakterier bryter ned organiska ämnen, matrester och kemikalier i avloppsvattnet. Detta kan ske genom aktivt slam eller biofilm på bärarmaterial. Denna process minskar mängden föroreningar och skyddar miljön.

Vilka är de vanligaste problemen med BDT-avlopp?

Vanliga problem inkluderar överfulla avloppstankar, ineffektiva infiltrationsanläggningar och för hög vattenmängd från BDT. Regelbundet underhåll och inspektion är viktigt för att undvika dessa problem.

Vad är utsläppskraven för fosfor och kväve i BDT-avlopp?

BDT-avloppssystem måste uppfylla specifika utsläppskrav för att minimera miljöpåverkan. Enligt Havs- och vattenmyndighetens riktlinjer bör BDT-avloppssystem kunna reducera fosfor med minst 70 % och kväve med minst 50 %.

Behöver jag tillstånd för att installera ett BDT-avlopp?

För enskilda avloppsanläggningar utan vattentoalett krävs ofta ingen formell tillståndsansökan, men en skriftlig anmälan till kommunen är nödvändig. För anläggningar med vattentoalett krävs tillstånd från kommunen.

Hur underhåller jag mitt BDT-avlopp?

Regelbundet underhåll inkluderar att tömma avloppstanken, kontrollera infiltrationanläggningen och undvika att slänga skadliga ämnen i avloppet. Detta säkerställer att systemet fungerar korrekt och effektivt.

Vill du ha hjälp med ditt enskilda avlopp?

Moderna Avlopp har genom åren hjälpt tusentals fastighetsägare, företag och föreningar med sitt avloppssystem. 

Har ditt avlopp blivit utdömt, eller vill du ha hjälp med att byta ut din nuvarande avloppslösning? 

Tveka aldrig på att kontakta oss!

Kontakta oss

Kontaktformulär