Framtidens enskilda avlopp & BDT

För en renare värld

Läs mer

Enskilda avlopp & BDT

Vad som menas med enskilda avlopp är avloppsanläggningar som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet. Ungefär 10 procent av Sveriges hushåll har enskilda avlopp som klassas som utdömda. Utsläpp av orenat avloppsvatten medför ökad risk för smittspridning, övergödning och syrebrist i våra vattendrag, sjöar och kustvatten.

Det är du som fastighetsägare som är ansvarig för att ditt enskilda avlopp uppfyller miljöbalkens krav.

Solido smart enskilt avlopp minireningsverk

Solido SMART

TRYGGT & ROBUST MINIRENINGSVERK

Varje dag renar över 200 000 Premier Tech Aqua reningsverk utflödet från mer än 1 miljon människor världen över. Tack vare 30 års erfarenhet av rening av avloppsvatten med enkla och hållbara lösningar kan vi ge förslag för ditt specifika behov.

Tanken är en mycket viktig del av behandlingsanläggningen, eftersom den har lång livstid och är av hög kvalitet.

Solido tankar är anpassningsbara, lämpliga för placering med risk för hög grundvattennivå och har 25 års garanti.

Läs mer på Premier Tech

SOLIDO SMART
Slamavskiljare tank

Slamavskiljare & infiltration

BAD – DUSCH – TVÄTT / WC

Separerade system betyder att avloppet leds till två olika system. Vanligtvis en sluten tank för toaletten alt förbränningstoalett och BDT, bad, dusch och tvätt till ett system för att rena detta vatten. Det vill säga två separerade utgående rör från fastigheten.

Vid normalt hälsoskyddsnivå kan kommuner godkänna en total markburen lösning, d.v.s. att allt avloppsvatten kan ledas till en 3-kammarbrunn med en efterföljande infiltration/markbädd.

SLAMAVSKILJARE
Slutna avloppstankar
Infiltrationskassett

Välj rätt teknik för din fastighet

Rening av avloppsvatten kan göras med olika tekniker beroende på behovet och fastighetens förutsättningar. Antingen via ministeningsvek som hanterar både WC och BDT (bad- , dusch- och tvätt-vatten) avfall eller med ett separerat system. Med andra ord ett system där WC och BDT-vatten leds till olika behållare/system.

Hög skyddsnivå: Har ställs krav på bl.a. 90% fosforrening (oftast sjönära). Ett minireningsverk hanterar detta. Men det kan även vara ett separerat system med en sluten tank för WC och en slamavskiljare med efterföljande infiltrationsbädd för BDT, bad – dusch – tvätt.

Normal skyddsnivå: Oftast inland. Här kan bedömningen göras att ”marken är reningsverket”. Då kan WC och BDT avloppet ledas ned till en slamavskiljare/3-kammarbrunn, att sedimentera och behålla så mycket slam som möjligt. Avloppsvattnet leds vidare via en fördelningsbrunn ut till en infiltration eller markbädd som renar det utgående vattnet innan det förs vidare till marken. Här är det viktigt att beräkna flödet och anpassa både slamavskiljare och infiltration/markbädd.

Följ med Moderna Avlopp när vi installerar ett avlopp